CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ TÍNH

Lưu lượng:

meter3/hour (m3/h)
meter3/minute (m3/min)
meter3/second (m3/s)
liter/hour (l/h)
liter/minute (l/min)
liter/second (l/s)
foot3/hour (ft3/h)
foot3/minute (ft3/min)
foot3/second (ft3/s)

Cột áp:

pascal (Pa)
kilopascal (kPa)
N/m2
bar
in H2O
mm H2O

LỰA CHỌN THÔNG SỐ QUẠT

Chiều cao m (*)
Chiều dài m (*)
Chiều rộng m (*)
Khối tích3
Trao đổi khí trong 1 giờ (*)
Tổng lưu lượng m3/s
Cột áp tỉnh pa (*)
Vận tốc gió m/s (*)
Cột áp động pa
Tổng áp pa
Hiệu suất quạt % (*)
Công suất trục kw

(*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác

ĐỊNH LUẬT QUẠT

Mật độ không khí (kg/m3) (*)
Tốc độ vòng quay ban đầu của quạt (rpm) (*)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng (*)
Cột áp tỉnh (*)
Công suất động cơ (*)
Hiệu suất làm việc %
Tần số làm việc (hz) *
Tốc độ vòng quay mới của quạt (rpm)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng mới
Cột áp tỉnh mới
Công suất làm việc

- (*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác
- Nhấn Tính toán để cập nhật kết quả

LỰA CHỌN PULLEY

Tốc độ vòng quay của động cơ (rpm) (*)
Tốc độ vòng quay ban đầu của quạt (rpm) (*)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng (*)
Cột áp tỉnh (*)
Công suất động cơ (*)
Pulley quạt (*)
Pulley động cơ (*)
Tốc độ vòng quay mới của quạt (rpm)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng mới
Cột áp tỉnh mới
Công suất làm việc mới
Pulley quạt mới (*)
Pulley động cơ mới (*)

(*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác

Back To Top