LỰA CHỌN PULLEY

Tốc độ vòng quay của động cơ (rpm) (*)
Tốc độ vòng quay ban đầu của quạt (rpm) (*)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng (*)
Cột áp tỉnh (*)
Công suất động cơ (*)
Pulley quạt (*)
Pulley động cơ (*)
Tốc độ vòng quay mới của quạt (rpm)
Đường kính quạt (*)
Lưu lượng mới
Cột áp tỉnh mới
Công suất làm việc mới
Pulley quạt mới (*)
Pulley động cơ mới (*)

(*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác

Back To Top