LỰA CHỌN THÔNG SỐ QUẠT

Chiều cao m (*)
Chiều dài m (*)
Chiều rộng m (*)
Khối tích3
Trao đổi khí trong 1 giờ (*)
Tổng lưu lượng m3/s
Cột áp tỉnh pa (*)
Vận tốc gió m/s (*)
Cột áp động pa
Tổng áp pa
Hiệu suất quạt % (*)
Công suất trục kw

(*) Nhập giá trị đầy đủ vào các ô công thức chính xác

Back To Top